برخی از مشتریان ما

 KordestanCement TabrizTozi  Monenco   NavidOilExtraction Karal 

شرکت سیمان کردستان

شرکت توزیع آذربایجان شرقی 

شرکت مننکو

شرکت روغن کشی نوید خلیج فارس 

 شرکت کارال

 HormozganFoolad  TabrizPet TabrizPet  ArdebilTozi   Anformatic
شرکت فولاد هرمزگان جنوب  شرکت پالایش نفت تبریز شرکت پتروشیمی تبریز شرکت توزیع برق اردبیل شرکت خدمات انفورماتیک 
 TahviekGostar TavanAvarAsia AmirKabirPetro IlamPetro
شرکت مهندسی تهویه گستر صنایع فولاد توان آور آسیا  شرکت پتروشیمی امیرکبیر

شرکت پتروشیمی ایلام

Please move your mouse to the topic you are interested in.