Pre-commisioning, Commisioning & Maintenance of High Voltage Motors, Transformers and Generators in Industrial & Power Plants

 

مراحل پیش راه اندازی و راه اندازی یک شبکۀ الکتریکی، اگر به درستی و بر اساس استانداردهای متداول و توصیه های سازندگان تجهیزات موجود در شبکه، صورت نپذیرد، باعث بروز صدمات جدی به تجهیزات شبکه به خصوص ترانسفورماتورها، موتورهای فشار متوسط و ژنراتورهای صنعتی و نیروگاهی می ­گردد. در این راستا شرکت مهندسین مشاور بهبود صنعت نیرو با تکیه بر تخصص، تجارب ارزشمند حاصل از پروژه های انجام شده و دانش خود جهت نگهداری, راه اندازی و پیش راه اندازی کلیه تجهیزات صنعتی، نسبت به تهیه دستورالعمل های اجرایی و مراحل گام به گام این کار، اقدام نموده است و آمادگی دارد که فعالیت های مرتبط با انجام خدمات فوق و یا نظارت بر حسن انجام این خدمات را به نحو احسن، در اختیار کارفرمایان محترم قرار دهد.

Plant Comissioning
Please move your mouse to the topic you are interested in.