انعقاد قرارداد پروژه ستینگ رله ها، هماهنگی حفاظتی و تست کلیۀ رله های شرکت سیمان کردستان

نام پروژه: ستینگ رله ها، هماهنگی حفاظتی و تست کلیۀ رله های شرکت سیمان کردستان


نام کارفرما: شرکت سیمان کردستان


محل اجرای پروژه: شرکت سیمان کردستان - بیجار - کیلومتر 5 جادۀ تکاب


مدت زمان اجرای پروژه: 1 ماه

KordestanCement

Please move your mouse to the topic you are interested in.