لیست دوره های آموزشی مهندسی برق

در این بخش سرفصل تفصیلی دوره های آموزشی مهندسی برق در شاخه های مختلف قرار داده شده است.

در این بخش سرفصل تفصیلی دوره های آموزشی مهندسی برق در شاخه های مختلف قرار داده شده است.

نرم افزارهای مطالعات شبکه

 

دوره مقدماتی آموزش نرم افزار ETAP                         

دوره مقدماتی آموزش نرم افزار DIgSILENT                         

دوره مقدماتی آموزش نرم افزار PSS/E                    

دوره پیشرفتۀ آموزش نرم افزار ETAP 

دوره پیشرفتۀ آموزش نرم افزار DIgSILENT               

دوره پیشرفتۀ آموزش نرم افزار PSS/E 

 

   

دوره مقدماتی آموزش نرم افزار CYME 

دوره مقدماتی آموزش نرم افزار NEPLAN

دوره مقدماتی آموزش نرم افزار SKM PowerTools

دوره پیشرفتۀ آموزش نرم افزار CYME 

دوره پیشرفتۀ آموزش نرم افزار NEPLAN

دوره پیشرفتۀ آموزش نرم افزار SKM PowerTools

 

   

دوره مقدماتی آموزش نرم افزار SINCAL 

دوره مقدماتی آموزش نرم افزار PSCAD

دوره مقدماتی آموزش نرم افزار EMTP-RV

دوره پیشرفتۀ آموزش نرم افزار SINCAL 

دوره پیشرفتۀ آموزش نرم افزار PSCAD

دوره پیشرفتۀ آموزش نرم افزار EMTP-RV

 

رله، هماهنگی حفاظتی، تست و پیکره بندی رله ها

In our vision, we see:

  • People publishing and collaborating in their communities and around the world
  • Software that is free, secure, and high-quality
  • A community that is enjoyable and rewarding to participate in
  • People around the world using their preferred languages
  • A project that acts autonomously
  • A project that is socially responsible
  • A project dedicated to maintaining the trust of its users

ارتینگ و حفاظت در برابر سرج و صاعقه

There are millions of users around the world and thousands of people who contribute to the Joomla Project. They work in three main groups: the Production Working Group, responsible for everything that goes into software and documentation; the Community Working Group, responsible for creating a nurturing the community; and Open Source Matters, the non profit organization responsible for managing legal, financial and organizational issues.

Joomla is a free and open source project, which uses the GNU General Public License version 2 or later.

برای مشاهده خدمات مهندسی قابل ارائه در هر یک از بخش های سیستم قدرت، گزینه موردنظر خود را انتخاب نمایید.